Tom Wolfe, New York City, November 2011

Tom Wolfe, New York City, November 2011